Alexandra Yakovleva – Chelovek s bulvara Kaputsinov (1987)